Polityka prywatności

Polityka Prywatności serwisu internetowego Locatick

01.09.2023

 

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Locatick sp. Z o.o.

Teatralna 17

40-003 Katowice, Poland

NIP: 9542802551

W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:

  • poczty elektronicznej – info@locatick.com
  • poczty tradycyjnej –Teatralna 17, 40-003 Katowice, Poland

Informacje ogólne

Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz umożliwiamy Ci pełną kontrolę nad nimi.

Korzystając z usług Locatick sp. Z o.o., przekazujesz  nam różne informacje, w tym swoje dane osobowe. W niniejszej polityce prywatności dowiesz się przede wszystkim jakie usługi świadczymy, jakie dane osobowe przetwarzamy, w jaki sposób je wykorzystujemy i jak je chronimy.

Poważnie traktujemy ochronę Twojej prywatności, więc poświęć trochę czasu na zapoznanie się z naszymi praktykami. Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami info@locatick.com

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

KORZYSTANIE Z SERWISU

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu internetowego Locatick (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osób, które nie posiadają profilu w Serwisie), przetwarzane są przez Administratora:

  • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
  • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;
  • w celach marketingowych Administratora – na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

FORMULARZE KONTAKTOWE

Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, udzielonej przez Użytkownika, w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego. 

MARKETING BEZPOŚREDNI

Kontakt marketingowy może być realizowany na podstawie zgody która została wyrażona przez osobę korzystającą z Serwisu internetowego Locatick w ramach formularza kontaktowego do nawiązywania połączeń telefonicznych (np aplikacja callback24). Z podmiotem oferującym aplikację do nawiązywania połączeń telefonicznych zawarta została odpowiednia umowa regulująca kwestie przetwarzania danych osobowych.

JAK WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE

W świadczonych przez nas usługach zawsze wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie w celu, w jakim zostały nam one przekazane i o tym celu zawsze w przejrzysty sposób informujemy Użytkownika.

Przetwarzanie danych przez inne podmioty

Locatick sp. Z o.o. jest uprawniona do automatycznego i ręcznego przetwarzania danych osobowych, także za pośrednictwem wyznaczonych podmiotów przetwarzających. Dane osobowe są / będą udostępniane wyłącznie upoważnionym pracownikom Locatick lub klientom tylko w zakresie niezbędnym do celów przetwarzania.

CIASTECZKA

Używamy plików cookie, aby zapewnić naszym użytkownikom i klientom możliwie najlepsze usługi. Cookie to mały plik, który serwis internetowy przechowuje na dysku twardym użytkownika i służy nie do pozyskiwania danych osobowych o Użytkownikach (uzyskane informacje mogą obejmować adres IP komputera, z którego się łączy, czy też rodzaj używanej przeglądarki), ale do rozróżnienia poszczególnych użytkowników wchodzących na strony Locatick.

Nasza strona internetowa może zawierać również pliki cookies podmiotów zewnętrznych, z których Locatick korzysta w celu uzyskania anonimowych statystyk ruchu i typowych zachowań Użytkowników na poszczególnych stronach internetowych. Z reguły te osoby trzecie nie przechowują żadnych danych osobowych w związku z wykorzystywaniem plików cookies, ponieważ nie znają tożsamości użytkownika (pod warunkiem, że użytkownik nie jest zarejestrowanym użytkownikiem takich produktów firm trzecich, np. Google).

W ustawieniach przeglądarki użytkownik może wyłączyć obsługę plików cookies, jednak taka opcja wpłynie na poprawne wyświetlanie się strony.

JAK CHRONIMY TWOJE DANE

Locatick podejmuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić ochronę danych osobowych w sposób określony w ustawie lub innych obowiązujących przepisach prawa oraz wykluczyć możliwość niedozwolonego lub przypadkowego dostępu do danych osobowych, ich zmiany, zniszczenia lub utraty, niedozwolonego przekazania, innego nieuprawnionego przetwarzania, a także inne nadużycia danych osobowych. Obowiązek ten obowiązuje nawet po zakończeniu przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe są pod stałą kontrolą, zarówno elektroniczną, jak i fizyczną. Zastosowaliśmy nowoczesne mechanizmy bezpieczeństwa i kontroli, zapewniające maksymalną możliwą ochronę danych. Ustanowiliśmy kontrolę dostępu użytkowników, system zarządzania uprawnieniami i rolami, który zapewnia ochronę danych przed nieuprawnionym dostępem. Wszystkie osoby, które stykają się z danymi osobowymi klientów w ramach wykonywania pracy lub zobowiązań wynikających z umowy, podlegają prawnemu lub umownemu obowiązkowi zachowania poufności.

Na żądanie Locatick sp. Z o.o. jest zobowiązana do przekazania Państwa danych osobowych również organom państwowym (np. Policji, organom państwowym w ramach przeprowadzanych kontroli, w razie potrzeby itp.).

ZAWSZE KONTROLUJESZ SWOJE DANE

Każdemu użytkownikowi naszych usług przysługują następujące prawa, które w pełni szanujemy w Locatick:

Transparentność

Wprowadzając dane osobowe w ramach usług Locatick zawsze w przejrzysty sposób pouczamy użytkownika o celu, w jakim mogą być wykorzystane wprowadzone dane, kto je przetwarza i kto nimi zarządza. Ten dokument jest częścią każdej takiej instrukcji, która się do niego odnosi.

Prawo dostępu do danych osobowych

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy dotyczące jej dane osobowe są, czy nie są przetwarzane, a jeżeli tak, to ma prawo dostępu do tych danych osobowych. Na żądanie zawsze będziemy przekazywać naszym użytkownikom wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych tam, gdzie jesteśmy administratorem danych osobowych (żądanie można przesłać poprzez wiadomość e-mail na adres info@locatick.com).

Prawo do sprostowania

Jeżeli wnioskodawca stwierdzi, że jego dane osobowe są nieprawidłowe lub nieaktualne ma prawo do niezwłocznego sprostowania swoich danych osobowych (żądanie można przesłać e-mailem na adres info@locatick.com ).

Prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”)

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji celu i nie są już potrzebne do tego celu, automatycznie je usuniemy. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, a osoba, której dane dotyczą, cofnie zgodę, usuniemy dane osobowe. Należy również zaznaczyć, że prawo do usunięcia nie jest bezwzględne i jeżeli mamy obiektywny obowiązek zachowania danych (np. prowadzenie ksiąg rachunkowych) dane osobowe, nie zostaną usunięte. Wnioski o usunięcie   danych można przesyłać pocztą elektroniczną na adres info@locatick.com.

Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, czyli do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 01.09.2023 r.